Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn uitsluitend opgesteld om een veilige handelsomgeving te waarborgen tussen u en 123disposables.com B.V. en om tezamen met onze geïntegreerde algemene voorwaarden de juridische context te bepalen bij iedere overeenkomst tussen u en 123disposables.com B.V. en in relatie tot deze website. Door middel van het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling via deze website accepteert u uitdrukkelijk deze voorwaarden.

 1. ALGEMEEN:

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten met betrekking tot koop en verkoop van 123disposables.com B.V. hierna tenoemen “de Aanbieder”.

1.2. De eigenaar van deze website is 123disposables.com B.V. geregistreerd Vijfhuizenberg 101-R, 4708 AJ Roosendaal, Nederland, KvK: 67001017. 020-2170015

1.3. U erkent dat E-mail een geldig elektronisch communicatie middel is om een overeenkomst tot stand te brengen.

1.4. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de Aanbieder. De Aanbieder is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde Voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd of geleverd kan worden, deelt de Aanbieder dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

1.5. U erkent dat alle gegevens die u communiceert met de Aanbieder met het oog op het tot stand brengen van een bestelling, transactie of communicatie correct zijn en dat u over voldoende middelen beschikt om de bestelde goederen en of diensten te bekostigen.

1.6. Indien er een wijziging optreed in de door u aangeleverde bovenstaande informatie, is het uw plicht om de Aanbieder hiervan op de hoogte te stellen.

1.7. De Aanbieder heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de Internetsite te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk­heid van de overige bepalingen onverlet.

 1. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE:

2.1. De Aanbieder accepteert geen schade als gevolg van verlies van data,  verlies van inkomen of winst, verlies door waardevermindering van bezit, verlies geleden door claims van derden als gevolg van het gebruik van deze website of het gebruik van een van de producten of diensten aangeschaft of geleverd van en of door de Aanbieder.

2.2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de Aanbieder - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.

2.3. De Aanbieder kwijt zich van zijn taak zoals van een be­drijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgscha­de, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woord, behoudens voor zover deze aan diens grove schuld, grove na­latigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die de Aanbieder bij de uitvoering van zijn werkzaamheden inschakelt.

2.4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de Aanbieder nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de Aanbieder gesloten verzekering.

2.5. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de Aanbieder zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te herstellen dan wel te vervangen. De Aanbieder staat in voor de gebruikelijke normale kwali­teit en deugdelijkheid van het geleverde.

 1. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN:

3.1. De administratie van de Aanbieder geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan de Aanbieder verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door de Aanbieder verrichtte leveringen. De Aanbieder erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent u dit eveneens. 

Alle aanbiedingen van de Aanbieder zijn vrijblijvend en de Aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2. Alle aanbiedingen, prijslijsten, offertes,  levertijden etc. van de Aanbieder zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aan­bieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de Aanbieder het recht het aanbod binnen 2 werkdagen naontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.3. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeen­komst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is de Aanbieder gerechtigd de verhogingen aan de wederpar­tij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de Aanbieder en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de Aanbieder gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

3.4. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de Aanbieder bin­dend.

 1. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN:

4.1. De Aanbieder hanteert de volgende standaarden ten aanzien van leveringen; Franco levering vanaf een orderbedrag van € 80,-- ex BTW in Nederland, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Orderbedragen onder de € 80,-- ex BTW worden belast met een Levering/Administratie verhoging van € 4,95 ex BTW. Wij behouden ons het recht voor deze tarieven te veranderen na kennisgeving via onze website.

4.2. Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale ter­mijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is over­eenge­ko­men. Bij niet-tijdige levering dient de Aanbieder derhalve schriftelijk dan wel mondeling  op de hoogte worden gesteld. Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.

4.3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.

4.4. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpar­tij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de Aanbieder zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. de Aanbieder stelt de wederpartij schriftelijk of door gebruik te maken van elektronische communicatie  in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de Aanbieder in staat moet stellen de zaken te leveren.

4.5. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de Aanbieder gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de Aanbieder het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

4.6. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen prijs c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.

4.7. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de Aanbieder niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de Aanbieder gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening te brengen.

4.8. Alle onkosten welke door de Aanbieder worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. TRANSPORT:

5.1. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico's adequaat te verzekeren. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de Aanbieder te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5.2. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.

5.3. Niet-geaccepteerde bestellingen ofwel leveringen worden door de de Aanbieder, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in het voorgaande artikel.

 1. RECLAMES EN RETOURZENDINGEN:

6.1. Reclames schorten de betalingsverplichting van de weder­partij niet op.

6.2. De Aanbieder dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken binnen een redelijke termijn.

6.3. Onderzoek naar de klacht kan leiden tot een mogelijke retourzending, deze geschiedt slechts voor rekening en risico van de Aanbieder indien deze daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

6.4. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, beschadigd of in een andere verpakking zijn verpakt, geheel of gedeeltelijk zijn be- of ver­werkt, vervalt elk recht op reclame.

6.5. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de de Aanbieder te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de Aanbieder de reclame gegrond verklaart en dit gegeven schriftelijk kenbaar maakt.

6.6. De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van de Aanbieder te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij de Aanbieder binnen 24 uur na ontvangst hiervan op de hoogte te stellen, gevolgd door een per omgaande schriftelijke bevestiging hiervan aan de Aanbieder.

6.7. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.

6.8 Hygienische producten zijn niet retourneerbaar. Hieronder vallen mondmaskers en alle steriele producten.

 1. PRIJZEN EN BETALING:

7.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden Producten, zijn exclusief BTW en exclusief (verpakkings- en) verzendkosten, indien u een bestelling via de website doet, wordt in de eindafrekening het bedrag inclusief BTW en verzendkosten genoemd. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

7.2. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7.3. Indien u voor achteraf betaling kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door onsovergedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

7.4. Voor belgische geldt: De niet betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappelprocedure. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Billink een forfaitaire administratieve kost à € 12,50 in rekening gebracht worden. Van zodra Billink verplicht is de vordering over te maken aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van niet-betaling, van 20% met een minimum van € 10 alsmede een verwijlsintrest a rato van 12 % per jaar, berekend op het bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de factuur. De kosten verbonden aan deze overdracht van dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen worden forfaitair begroot op €35,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair schadebeding en verwijlsintresten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen betreffende

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD:

De koper mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden.

 1. BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID, FAILLISEMENT e.d.:

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de Aanbieder gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele­ of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel­schuld erkent.

 1. ONTBINDINGEN:

Indien de wederpartij enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft de Aanbieder het recht alle met de betrokken wederpartij gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van de Aanbieder op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 1. GESCHILLEN:

Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement.